Giấy giới thiệu chuyên nghiệp mới nhất 2020

Dưới đây là giấy giới thiệu chuyên nghiệp mới nhất 2020 mà mình sưu tầm được, anh em chỉ việc download về cài và xài thôi.
Cách viết mẫu phiếu thu được 8congnghe giới thiệu phía bên dưới nhé.

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính dành cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác, giúp cho việc liên hệ công tác được thuận lợi hơn, nhanh chóng giải quyết công việc mà mình được giao phó.

Giấy giới thiệu là một loại giấy tờ văn phòng không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ công ty, doanh nghiệp và tổ chức nào. Sử dụng mẫu giấy giới thiệu giúp cho công việc được bàn giao thuận lợi nhanh chóng. Chính vì lẽ đó, 8congnghe sẽ giới thiệu tới bạn Mẫu giấy giới thiệu dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty theo đúng chuẩn và chuyên nghiệp nhất. Đây là mẫu giấy giới thiệu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 05/03/2020. Mời các bạn cùng theo dõi.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN…… (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
Số: ……(3)
Vv:……………………
(4).……….., ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU

……………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ……………………………………………5 ………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ……………………………………..6 ……………………………..

Về việc: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày ………………………………………../.

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu: VT.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là một loại giấy tờ hành chính thông dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng trong các trường hợp một cá nhân được Thủ trưởng đơn vị cử đi giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước, đối tác, nhà cung cấp.

Vậy, cách viết giấy giới thiệu thế nào? Sau đây 8congnghe sẽ hướng dẫn các bạn cách viết giấy giới thiệu chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

  • (1)Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
  • (2)Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
  • (3)Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Địa danh, ngày tháng
  • (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • (6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.